การจัดรายการนำเที่ยวเส้นทาง ชะอำ – หัวหินพร้อมแพ็กเกจสวนน้ำวานานาวา ของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดรายการนำเที่ยวเส้นทาง ชะอำ – หัวหินพร้อมแพ็กเกจสวนน้ำวานานาวา ของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดรายการนำเที่ยวเส้นทาง ชะอำ – หัวหินพร้อมแพ็กเกจสวนน้ำวานานาวา ของบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE ITINERARY OF CHA AM – HUA HIN WITH VANANAVABY BRAWN TRAVEL MARTCHA AM PHETCHABURI AND HUAHIN PRACHUAB KHIRI KHAN

ชื่อผู้วิจัย

นาย ครรชิตพล     เอกจิโรภาส  

สาขา สาขาปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62