หลักการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • หลักการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย หลักการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

THE OPERATING PRINCIPLE OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION OF AMR ASIA COMPANY LIMITED

ชื่อผู้วิจัย

นายกิตติพล แสงวิจิตร,นายต้นตระการ แววปลอด

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 11