พัฒนาสื่อดิจิทัลแผนผังห้องประชุมอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ผ่านอุปกรณ์ CISCO DMP 4310

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พัฒนาสื่อดิจิทัลแผนผังห้องประชุมอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ผ่านอุปกรณ์ CISCO DMP 4310
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

พัฒนาสื่อดิจิทัลแผนผังห้องประชุมอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 ผ่านอุปกรณ์ CISCO DMP 4310

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Development of digital media map conference roomsat 6th floor,  Srisawarinthira Building By CISCO DMP 4310

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนพรัตน์          เอื้ออารีนุสรณ์

นางสาวศิริลักษณ์        รัตนประสิทธิ์

นายชาญชัย                  สว่างแจ้ง

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf 
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 89