การจัดเก็บแบตเตอรี่สารอง (Power Bank) กรณีศึกษา ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดเก็บแบตเตอรี่สารอง (Power Bank) กรณีศึกษา ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การจัดเก็บแบตเตอรี่สารอง (Power Bank)กรณีศึกษา ส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Registration and Collecting Power Bank Statistics : A Case Study of Screening Division Security Department at Suvarnabhumi Airport

ชื่อผู้วิจัย
นางสาวแคทริยา องอาจ 
นางสาวนริศรา มูลณี
สาขา สาขาปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20