การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ร่วมกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

Last modified: January 10, 2019
You are here:
  • KB Home
  • การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ร่วมกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง ร่วมกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

INSTALLATION AND MAINTENANCE OF FIBER OPTICS NETWORKWITH AMR ASIA COMPANY LIMITED

ชื่อผู้วิจัย นายธีรวัฒน์ กองโฮม,นายวิรัตน์ สินรอด
สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46