การพัฒนาเว็บไซต์เอาท์ซอร์สซิฟายโดยประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเว็บไซต์เอาท์ซอร์สซิฟายโดยประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาเว็บไซต์เอาท์ซอร์สซิฟายโดยประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Development outsourcify website by application to site content management system.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวศศิวรรณ ฉ่ำชาวนา 5704800062
นายณัฐกานต์ พัฒนโพธิ์ 5704800063

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ วีนา โชติช่วง
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68