ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบยอดขายออนไลน์ บนเครื่อง POS ของบริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทค

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบยอดขายออนไลน์ บนเครื่อง POS ของบริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทค
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบยอดขายออนไลน์ บนเครื่อง POS
ของบริษัทเจ้าพระยาคอมพิวเทค

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Web Monitoring Report for Restaurant.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณิชากร โรจนวัชร 5704800034
นางสาวโชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ 5704800050
นายชนสรณ์ อุทัยเภตรา 5704800061

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ วีนา โชติช่วง
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 39