ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแจ้งผ่านมือถือ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแจ้งผ่านมือถือ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านแจ้งผ่านมือถือ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Resident Security System via Mobile Devices

ชื่อผู้วิจัย

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร วิภาวัลย์ นาคทรัพย์ และ ฐปนนท์ สุกุล

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25