ระบบโทรมาตรขนาดเล็กสาหรับการวัดระดับน้าของพื้นที่รับน้านองในเขตพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาของ สานักชลประทานที่ 12

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบโทรมาตรขนาดเล็กสาหรับการวัดระดับน้าของพื้นที่รับน้านองในเขตพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาของ สานักชลประทานที่ 12
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบโทรมาตรขนาดเล็กสาหรับการวัดระดับน้าของพื้นที่รับน้านองในเขตพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาของ สานักชลประทานที่ 12
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

INSTALLATION OF THE SMALL TELEMETRY SYSTEM FOR WATER LEVEL MEASUREMENT OF WATERLOGGING AREAS IN THE UPPER CHAO PHRAYA RIVER REGIONAL OF IRRIGATION OFFICE 12

ชื่อผู้วิจัย

นายภานุวัฒน์ เร่บ้านเกาะ,นายธีรดนย์ พินิจเรืองสิน

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35