การซ่อมบารุงระบบควบคุมการจ่ายหมึก เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ยี่ห้อ Tensor รุ่น T1400

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การซ่อมบารุงระบบควบคุมการจ่ายหมึก เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ยี่ห้อ Tensor รุ่น T1400
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การซ่อมบารุงระบบควบคุมการจ่ายหมึก เครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ยี่ห้อ Tensor รุ่น T1400
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Maintenance of ink control system for Tensor T1400 New paper press

ชื่อผู้วิจัย

ศศิธร วัดไพร,อภิสิทธ์ มาโพธิ์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26