การออกแบบอุปกรณ์ยึดเพลาของเครื่องพับเหล็ก กรณีศึกษา บริษัทสยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบอุปกรณ์ยึดเพลาของเครื่องพับเหล็ก กรณีศึกษา บริษัทสยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การออกแบบอุปกรณ์ยึดเพลาของเครื่องพับเหล็ก กรณีศึกษา บริษัทสยามเจอเนอร์รอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design of Lock Shaft Folding Machines Case Study of Siam Corner Coral Engineering Limited

ชื่อผู้วิจัย

นายวรชัย จรัสสภัคโชค 5504100019

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 46