การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การควบคุมความเร็วรอบของอินดักชันมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Speed Control of A Single Phase Induction Motor using Microcontroller

ชื่อผู้วิจัย

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 83