ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแพลตินั่มไบค์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแพลตินั่มไบค์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านแพลตินั่มไบค์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Platinumbike Store Electronic Commerce System

ชื่อผู้วิจัย

นายเวชพิสิษฐ์ อินนุพัฒน์        5204800074

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 06_ch2.pdf
8 บทที่ 3 06_ch3.pdf
9 บทที่ 4 06_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 06_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 07_ref.pdf
12 ภาคผนวก 08_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 42