ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับแผนก In Bound Market บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับแผนก In Bound Market บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับแผนก In Bound Market บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Information Technology Database System For In Bound Market Department King Power International Co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาววนิสา   อภิวงค์

สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 162