คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนา และการใช้โปรแกรม Open Hotel Edition เบื้องต้น ในแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนา และการใช้โปรแกรม Open Hotel Edition เบื้องต้น ในแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนา และการใช้โปรแกรม Open Hotel Edition เบื้องต้น ในแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Vocabulaly, Conversation and basic use for opera hotel edition program for the fornt office of Chatrium Hotel Riverside Bangkok

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปานามา แซ่ก๊วย

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภาวิดา โชคสุพัฒน์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวมาศสุภา อุสาหะ

สาขา ปรัชญาภาษา
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 172