คู่มือการให้บริการการสำรองห้องพักของพนักงานฝ่ายขาย โรงแรมนารายณ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • คู่มือการให้บริการการสำรองห้องพักของพนักงานฝ่ายขาย โรงแรมนารายณ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย คู่มือการให้บริการการสำรองห้องพักของพนักงานฝ่ายขาย โรงแรมนารายณ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Standards of operation for reservation and corporate sales: Narai Hotel 

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสุรัสวดี  สัยประภาศ

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวชนาภา  ม่วงศรีศักดิ์

สาขา ปรัชญาภาษา
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)  
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3.1 บทคัดย่อ (ภาษาไทย )

03_01abs.pdf

 

3.2 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

03_02abs.pdf

 

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf  

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf  
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf  
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf  
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf  
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf  
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf  
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf  
12 ภาคผนวก 12_app.pdf  
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf  
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62