ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อรถของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด สาขาเพชรเกษม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อรถของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด สาขาเพชรเกษม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
ความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อรถของบริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จากัด สาขาเพชรเกษม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Customer Satisfaction to Buy Car of Toyota K. Motors Toyota’s Dealers Co., Ltd. (Petchkasem branch)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว พิมพิไล แซ่ตี

นางสาว ประวิศา ผดุงสุข

สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 218