การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์อิมพิแดนซ์โดยใช้วงจรรวมสำเร็จรูป
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Construction Impedance Analyzer using Compact Integrated Circuits

ชื่อผู้วิจัย

ปิติกันต์ รักราชการ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19