การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์ควบคุมโดยพีแอลซี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์ควบคุมโดยพีแอลซี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งอเนกประสงค์ควบคุมโดยพีแอลซี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

xDesign and Construction of a Multi-purpose Grill Controlled by Programmable Logic Controller

ชื่อผู้วิจัย

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24