การกระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์การโฆษณาและเปรียบเทียบผลตอบรับหลังทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การกระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์การโฆษณาและเปรียบเทียบผลตอบรับหลังทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การกระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์การโฆษณาและเปรียบเทียบผลตอบรับหลังทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท วี.พี. โปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Promotion for stimulation be in charge of target sale, And Feed Back to compare by do marketing on websites of V.P. Products Supply Co.,Ltd
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ดวงพร เอกสกุลยง 
นางสาว ชรินรัตน์  นุติประภา 
สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27