การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยกระบวนการเกาส์เซียน และกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยกระบวนการเกาส์เซียน และกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพยากรณ์พฤติกรรมราคาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวโดยกระบวนการเกาส์เซียน

และกระบวนการย้อนกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Forecasting Long Term Behavior of Electricity Price using Gaussian Process and

Mean-Reverting Process

ชื่อผู้วิจัย

ทัศนัย พลอยสุวรรณ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 111