โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โปรแกรมต้นแบบสำหรับสืบค้นคำศัพท์ภาษาเมียนมาร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Prototype Program for Burmese Vocabulary Retrieval on Android Operating System

ชื่อผู้วิจัย

นลินรัตน์ วิศวกิตติ  และพกิจ สุวัตถิ์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 87