การใช้กลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มจานวนสมาชิก บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)สาขา จรัญสนิทวงศ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การใช้กลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มจานวนสมาชิก บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)สาขา จรัญสนิทวงศ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การใช้กลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มจานวนสมาชิกบริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)สาขา จรัญสนิทวงศ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Using Marketing Strategies To Increase Makro Membership,Siam Makro Public Company Limited, Charansanitwong

ชื่อผู้วิจัย
นาย ธเนศ ครุฑวัฒนา 
นาย ธนะวัฒน์ ใจสา
สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 56