การออกแบบและสร้างสื่อการสอน พี แอล ซี แบบพกพา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างสื่อการสอน พี แอล ซี แบบพกพา
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างสื่อการสอน  พี  แอล  ซี  แบบพกพา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DESIGN AND CONSTRUCTION OF  PLC  PROTABLE  MEDIA

ชื่อผู้วิจัย

นายเอกวิทย์  ฉัตร์แก้ว
นายจิรพันธ์  พรหมชา
นายมนัส       กล่ำดี
นายอภิรักษ์  คุ้มถิ่นแก้ว

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และและอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67