ระบบจัดการการขายยานยนต์เครื่องจักรกลหนัก ของบริษัท สยามซัน ออโต้เซลส์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการการขายยานยนต์เครื่องจักรกลหนัก ของบริษัท สยามซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบจัดการการขายยานยนต์เครื่องจักรกลหนัก ของบริษัท สยามซัน ออโต้เซลส์ จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Automotive Sale Management System of SiamSun AutoSale Co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวดลยา ปลุกปลื้มศักดิ์ 5504800098
นางสาวนฤมล ศรีรักษา 5504800114

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 144