เกมตุ๊กตาไขลานผจญภัยบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เกมตุ๊กตาไขลานผจญภัยบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เกมตุ๊กตาไขลานผจญภัยบนระบบปฎิบัติการแอนดรอย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Wind-Up Adventure Game in The Tale On Android Operation System

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวรัชดา ทรัพย์บุญมี 5504800080

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44