การหาจำนวนเครื่องจักรและจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชุดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การหาจำนวนเครื่องจักรและจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชุดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การหาจำนวนเครื่องจักรและจำนวนพนักงานที่เหมาะสมในกระบวนการประกอบชุดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Resource Optimization of Head Stack Assembly (HSA) Production Line by Simulation Technique

ชื่อผู้วิจัย

Amarin Wongsetti

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 41