การจำลองและการวิเคราะห์การไหลของน้ำพลาสติกในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน สายรัดห้ามเลือด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจำลองและการวิเคราะห์การไหลของน้ำพลาสติกในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน สายรัดห้ามเลือด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจำลองและการวิเคราะห์การไหลของนำ้พลาสติกในการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานสายรัดห้ามเลือด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Flow Simulation and Analysis of Plastics in Injection Molding of Tourniquet

ชื่อผู้วิจัย

พิทักษ์พงษ์  บุญประสม

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทคัดย่อ Thai 01_abs.pdf
2 บทคัดย่อ English 02_abs.pdf
3 บทความวิชาการ 03_article
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4