การพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Potential Development of Food Process Plants

For Increased Energy Efficiencyอ

ชื่อผู้วิจัย

วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์1 ธนพจน์ วิเวก1,*

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 29