แบบจำลองการทำนายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แบบจำลองการทำนายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แบบจำลองการทำนายสีจากข้อมูลสเปกตรัมของการพิมพ์อิงค์เจ็ท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

COLOUR PREDICTION MODEL FROM SPECTRAL DATA FOR INKJET PRINTING

ชื่อผู้วิจัย

อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์

สาขา วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23