การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้าเป็นตัวประสาน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้าเป็นตัวประสาน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การผลิตปุ๋ยจากกากหม้อกรองโดยใช้เครื่องอัดแบบหัวอัดแนวราบโดยใช้น้าเป็นตัวประสาน    
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Fertilizer Pellet Production from Filter Cake and Water as a Binder Employing a Flat-die Pelletizer

ชื่อผู้วิจัย

ชูตระกูล ศิริไพบูลย์

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60