ระบบจัดการการผลิตเครื่องจักรออนไลน์ บริษัท เอส บี เค แมชชินนารี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการการผลิตเครื่องจักรออนไลน์ บริษัท เอส บี เค แมชชินนารี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบจัดการการผลิตเครื่องจักรออนไลน์  บริษัท เอส บี เค แมชชินนารี จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Production Management System Machinery Online SBK Machinery Co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาววรรณวิษา บุญบุรา 5604800090
นางสาวอรณี จงสำราญ 5604800100

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นต์คณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 08_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 43