การศึกษาการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The study of small and medium enterprise loan services of Krung Thai Bank Public Company Limited, Thaphra Branch

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนลินพร จงส่งเสริม

สาขา เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 38