การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ MEA TO YOU อยากรู้เรื่องของคน กฟน. ของการไฟฟ้านครหลวง

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ MEA TO YOU อยากรู้เรื่องของคน กฟน. ของการไฟฟ้านครหลวง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ MEA TO YOU
อยากรู้เรื่องของคน กฟน. ของการไฟฟ้านครหลวง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

TELEVISION PRODUCTION FOR PUBLIC RELATIONS “MEA TO YOU WANT TO KNOW ABOUT MEA STAFF” OF MER TROPOLITAN ELECTRICITYl AUTHORITY.
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวนัยนา กิจบำรุง

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24