การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานภายในองค์กร กองประสานงานการมีส่วนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานภายในองค์กร กองประสานงานการมีส่วนร่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานภายในองค์กร กองประสานงานการมีส่วนร่วม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Public relations to achieve behavioral involvement in energy savings within the organization, The coordinated involvement. Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวแสงรวี โนรี

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14