การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด(มหาชน) โดย บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด(มหาชน) โดย บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดย บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The release of Mc Group Limited (the Company) by the Way Communications Limited.

ชื่อผู้วิจัย

นาย กฤษฎา ปุ๋ยรักษา

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 1pd.06_chf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19