การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์100ล้านวิว “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” หญิงลี ศรีจุมพล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์100ล้านวิว “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” หญิงลี ศรีจุมพล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์100ล้านวิว “ขอใจเธอแลกเบอร์โทร” หญิงลี ศรีจุมพล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Public Relations for Events 100 million views on the song named “Kor Jai Ter Lake Ber Trol”by Yinglee Srijumpol
ชื่อผู้วิจัย

นาย จิรายุ สุธรรมรักษ์

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 23