ระบบซื้อขายประกันภัยรถยนต์ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบซื้อขายประกันภัยรถยนต์ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบซื้อขายประกันภัยรถยนต์ (กรณีศึกษา บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Car insurance system. (Case study IBSC broker Company Limited)

ชื่อผู้วิจัย

นาย ณัฐสิทธิ์ คำฉ่ำ 5704800054

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ธนาภรณ์   รอดชีวิต
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 101