การคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การคำนวณหาแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Determination of Load Distribution on Piles Caused by Pile Deviation

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52