การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Technology Transfer Using Rubber Latex Application in Irrigation System Maintenance

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรวัฒน์  ปลาเงิน

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15