ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของฐานข้อมูล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Database Monitoring and Analysis System

ชื่อผู้วิจัย

นาย สหวัสส์ จันทวงศ์     5704800002
นาย วัชรพงษ์ อธิกิจโชติ 5704800075

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36