การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Study of Runoff Simulation in Huai Luang Watershed Using SWAT

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรวัฒน์  ปลาเงิน

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68