การศึกษาความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับการยกของด้วยแรงกายด้วยสมการยกของ NIOSH

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับการยกของด้วยแรงกายด้วยสมการยกของ NIOSH
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาความเสี่ยงด้านการยศาสตร์สำหรับการยกของด้วยแรงกายด้วยสมการยกของ NIOSH
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A case study of ergonomic intervention in lifting task evaluated by using NIOSH

ชื่อผู้วิจัย

ธนารักษ์ หีบแก้ว และ ณัฐพล พุฒยางกูร

สาขา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 35