แอปพลิเคชันกินไรดีบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอปพลิเคชันกินไรดีบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แอปพลิเคชันกินไรดีบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

What To Eat Application On Android Platform

ชื่อผู้วิจัย

นาย บุญฤทธิ์ รั้วสำราญ  5704800012
นาย วรยศ คำลือ           5704800028

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 33