การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่ โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่ โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและควบคุมวงจรรวมสังเคราะห์ความถี่
โดยใช้อาดูดิโน่และโปรแกรม LabVIEW
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Design and Control the Frequency Synthesizer IC using Arduino and LabVIEW

ชื่อผู้วิจัย

ปิติกันต์ รักราชการ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22