ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Application Service System for Drugstore Management via Internet

ชื่อผู้วิจัย

นายปณชัย นิยมกชกร          5704800043
นายชาญชิต เลิศวงค์สุวรรณ 5704800060

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44