ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและการใช้ สิทธิกองทุนประกันสังคมของ ลูกจ้างเอกชนในเขตฝั่งธนบุรี (57-0616)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและการใช้ สิทธิกองทุนประกันสังคมของ ลูกจ้างเอกชนในเขตฝั่งธนบุรี (57-0616)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและการใช้ สิทธิกองทุนประกันสังคมของ ลูกจ้างเอกชนในเขตฝั่งธนบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Understanding of the Rights and the Benefits of Employee Social Security in Thonburi

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวแสงดาว เอมะรักษ์

สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 47