เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยาย ระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เทคนิคในการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงพิสัยขอบเขตจำกัดโดยการใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงแบบขยายระยะทางร่วมกับตัวคูณลำดับเรขาคณิตเพื่อทำการแก้ปัญหากำไรติดลบ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Techniques in Electronic Trading on Range-Bound by Using Hedging Strategies for an Extended
Distance with a Geometric Sequence Multiplier to Solve the Problem of Negative Profits

ชื่อผู้วิจัย

โตมร สุนทรนภา

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 32