การผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการ ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION ของการไฟฟ้านครหลวง สานักงานใหญ่

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการ ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION ของการไฟฟ้านครหลวง สานักงานใหญ่
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ รายการ ในหลวงในดวงใจ MEA DEE MISSION ของการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Producing media for Public Relations King superhero MEA DEE MISSION of Metropolitan Electricity Authority
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว ฤดีมาศ ผดุงตระกูล

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2556
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 14