ระบบการจัดการแจ้งปัญหา กรณีศึกษา บริษัท วิสวอน ทรู เอชดี จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบการจัดการแจ้งปัญหา กรณีศึกษา บริษัท วิสวอน ทรู เอชดี จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบการจัดการแจ้งปัญหา  กรณีศึกษา บริษัท วิสวอน ทรู เอชดี จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Helpdesk Management System : (Case Study : Wishwon True HD Co.,Ltd.)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวปฏิญญา     สาระทัน

นายนรวิชญ์      เทียมเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจาร์เอก  บำรุงศรี
ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.)

01_cov.pdf

2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 05_ch1.pdf
7 บทที่ 2 05_ch2.pdf
8 บทที่ 3 05_ch3.pdf
9 บทที่ 4 05_ch4.pdf
10 บทที่ื 5 05_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 06_ref.pdf
12 ภาคผนวก 07_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44